Els expedients revelen que 9 de cada 10 estudiants que abandonen l’educació obligatòria són repetidors. Estudi Social N.29

Madrid

08.07.10

56 segundos de lectura
Recursos disponibles

Actualment, 3 de cada 10 alumnes espanyols abandonen els estudis obligatoris abans de graduar-se. Aquesta xifra dobla la mitjana europea.

Des del curs 1999-2000, el percentatge d’estudiants espanyols que aconsegueixen la titulació mínima obligatòria ha baixat un 4,2 %.

A 10 anys, un de cada deu nens ja no assisteix al curs que li correspon per l’edat i, en finalitzar la primària, el 16 % acumulen algun retard.

Els autors atribueixen a la rigidesa del sistema el fet que es presenti el batxillerat com a millor opció, quan concentra una taxa d’abandonament prematur més alta en comparació dels cicles formatius de grau mitjà.

L’anàlisi efectuada sobre una mostra de 850 expedients de casos d’abandonament revela un procés progressiu marcat per repeticions, retard, absentisme i incompareixença als exàmens.

A més, l’estudi destaca com a factors de propensió al fracàs escolar el nivell educatiu i professional dels pares, el sexe i l’origen ètnic de l’alumne. Amb 15 anys, els homes repeteixen més i aspiren a menys que les dones. El fill d’un treballador no qualificat triplica la disposició d’abandonar que el de pares professionals o tècnics.