«Famílies Cangur» un programa d’acolliment familiar de menors en situació de risc social

Madrid

12.06.02

4 minutos de lectura

Des del 1997, un total de 763 nens i nenes han estat acollits gràcies al programa "Famílies Cangur" de la Fundació ”la Caixa” en el qual han participat 1.100 famílies de 14 comunitats autònomes. L'objectiu d'aquesta iniciativa és crear alternatives d'acolliment familiar, de manera temporal, per a menors desemparats o en situació de risc social. No hi ha un únic model de famílies cangur, sinó un conjunt d'iniciatives que es defineixen pel seu caràcter innovador i que s'han convertit en un referent social en el món de l'acolliment. Des que va començar el programa "Famílies Cangur", la Fundació ”la Caixa” va posar en marxa un sistema d'avaluació externa de l'experiència. Les tasques d'avaluació han estat realitzades per un equip de professionals dirigits pels professors Pere Amorós i Jesús Palacios de les universitats de Barcelona i Sevilla, respectivament.El 1997, la Fundació ”la Caixa” va posar en marxa el seu programa "Famílies Cangur". Des d'aquell any, i fruit d'acords de cooperació, aquesta iniciativa s'ha desenvolupat en col·laboració amb les comunitats autònomes següents: Astúries, Andalusia, Aragó, Balears, Canàries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, la Rioja, Madrid, País Basc i País Valencià. La Fundació ”la Caixa” ha desenvolupat el programa "Famílies Cangur" atenent les necessitats específiques, els interessos i les prioritats de cada comunitat autònoma, consell insular i diputació amb què col·labora.La finalitat del programa "Famílies Cangur" és preservar la relació de parentiu tant com es pugui i capacitar els pares biològics perquè desenvolupin el seu rol de la manera més adequada possible. Les famílies acollidores voluntàries, que han de reunir una sèrie de condicions determinades, hauran d'assumir les particularitats d'aquesta mena de recurs: patir la incertesa sobre el futur del menor, facilitar la relació amb la família biològica, col·laborar amb els tècnics de protecció de menors i ser conscients del caràcter estrictament temporal de l'acolliment.Famílies preparades per fer-se càrrec d'un nen en qualsevol momentEntre les diverses modalitats del programa "Famílies Cangur", els acolliments d'urgència són la més significativa. Aquesta mena d'acolliment s'adreça de manera prioritària a nens i nenes menors de sis anys per tal que se'ls pugui oferir una atenció immediata en el si d'una família que ha rebut preparació prèvia per dur a terme aquesta funció. D'aquesta manera s'evita la guarda en un centre de menors.Quina és la millor manera de trencar el gel quan el nen arriba a casa? Quin paper hi poden tenir els nostres fills biològics? Com hem de preparar el comiat? Aquestes són algunes de les preguntes més freqüents que s'han fet les 1.110 famílies que han participat en el programa d'acolliment d'urgència des del 1997. Per ajudar les families acollidores a afrontar aquestes situacions, la Fundació ”la Caixa” ha preparat un programa de formació específic per a famílies acollidores d'urgència. Des de l'inici del programa "Famílies Cangur", la Fundació ”la Caixa” va posar en marxa un sistema d'avaluació externa de l'experiència. Les tasques d'avaluació han estat realitzades per un equip de professionals de les universitats de Barcelona i Sevilla.Segons aquest estudi, la mitjana d'edat dels nens quan s'inicia l'acolliment és de 2 anys i 8 mesos. Un 90% dels acollidors són parelles amb una edat mitjana de 46 anys. El 84% de les famílies acollidores té fills biològics, però mai no en té més de tres. L'informe també destaca que la meitat dels nens van entrar en l'acollida amb altres germans.Un 16% dels menors acollits patia alguna malaltia crònica o alguna discapacitat; un terç d'aquests menors presentava trastorns de conducta, trastorns del desenvolupament o procedia d'un grup ètnic diferent del majoritari. Prop de la meitat d'aquests nens havia viscut experiències de maltractaments de caràcter negligent i una quarta part havia patit abandonament físic. Després de passar per l'experiència d'un acolliment familiar, un 75% dels nens ha presentat una millora notable dels seus nivells d'autoestima i ha augmentat el seu nivell de confiança en els adults.L'estudi ha detectat que el punt en què es presenten més deficiències està relacionat amb les famílies biològiques. En aquest sentit, els investigadors destaquen que caldria potenciar els programes de preservació familiar i implicar d'una manera més estreta les famílies biològiques en el projecte.www.fundacio.lacaixa.es